بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/07/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 326,706 88.57 767,412 86.43 925,314 82.93 977,529 84.15
اوراق مشارکت 21,472 5.82 35,063 3.95 84,741 7.59 134,523 11.58
سپرده بانکی 9,855 2.67 58,202 6.56 81,008 7.26 26,344 2.27
وجه نقد 4 0 2 0 7 0 0 0
سایر دارایی ها 10,827 2.94 27,199 3.06 24,694 2.21 23,309 2.01
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 161,353 43.74 245,280 27.63 288,572 25.86 323,142 27.82