جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/31

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 1,979,398 90.28 9,181,351 95.36 9,310,682 96.75 8,704,963 96.5
اوراق مشارکت 63,705 2.91 7,897 0.08 8,004 0.08 8,022 0.09
سپرده بانکی 114,780 5.24 304,809 3.17 207,952 2.16 139,702 1.55
وجه نقد 12 0 93 0 6 0 5 0
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 34,523 1.57 133,471 1.39 97,076 1.01 167,554 1.86
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 780,367 35.59 3,735,804 38.8 3,895,200 40.47 3,827,958 42.44