جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/19

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 341,890 88.18 924,186 83.14 944,100 82.84 1,098,328 83.39
اوراق مشارکت 24,404 6.29 115,093 10.35 139,949 12.28 141,339 10.73
سپرده بانکی 10,309 2.66 48,646 4.38 35,265 3.09 62,417 4.74
وجه نقد 4 0 2 0 0 0 0 0
واحد صندوق
سایر دارایی ها 11,132 2.87 23,638 2.13 20,287 1.78 15,042 1.14
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 165,368 42.65 307,068 27.62 321,381 28.2 359,681 27.31