بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/05/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 312,217 88.93 597,224 95.33 634,237 92.82 659,677 88.81
اوراق مشارکت 20,570 5.86 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 7,890 2.25 13,217 2.11 18,037 2.64 55,696 7.5
وجه نقد 4 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 10,417 2.97 16,069 2.56 31,037 4.54 27,391 3.69
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 158,530 45.15 220,980 35.27 215,561 31.55 211,808 28.52