اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/01/24
کل خالص ارزش دارائی ها 9,016,434,770,485 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 331,376,925 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 331,664,701 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 333,671,366 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 27,209

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/05/17

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان آگاه

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهود

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي بياتي، عليرضا كرمي، ارشاد آخوند دزفولي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

enamad