اطلاعات سرمایه گذاری به تاریخ 1400/01/31
کل خالص ارزش دارائی ها 8,742,360,727,446 ریال
قیمت ابطال هر واحد سرمایه گذاری 325,272,936 ریال
قیمت آماری هر واحد سرمایه گذاری 325,564,267 ریال
قیمت صدور هر واحد سرمایه گذاری 327,513,498 ریال
تعداد واحد های سرمایه گذاری نزد سرمایه گذاران 26,877

تاریخ آغاز فعالیت:

1387/05/17

مدیر صندوق:

شركت سبدگردان آگاه

متولی صندوق:

موسسه حسابرسي و خدمات مالي و مديريت ايران مشهود

مدیران سرمایه گذاری:

مرتضي بياتي، عليرضا كرمي، ارشاد آخوند دزفولي

حسابرس:

موسسه حسابرسي شاخص انديشان

enamad