اخذ مجوز سرمایه گذاری در بازار دوم فرابورس

طبق مصوبات مجمع مورخ ٠٦/٠٦/١٣٩٢ صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه،این صندوق مجاز است درسهام و حق تقدم سهام شرکتهای مورد تایید سازمان بورس در بازار دوم فرابورس سرمایه گذاری نماید.