برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه صندوق آگاه

مجمع سالیانه صندوق سرمایه گذاری مشترک آگاه  راس ساعت ١٦  روز دوشنبه مورخ ٢٢/٦/٨٩ با حضور کلیه دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز تشکیل شد.
بر این اساس، صورتهای مالی صندوق و گزارش وضعیت و عملکرد صندوق برای سال مالی منتهی به ١٦/٥/٨٩ به تصویب رسید، همچنین در رابطه با کارمزد متولی موضوع جدول بند ٣-٨ امیدنامه ( هزینه های قابل پرداخت از محل دارائیهای صندوق) ؛ کاهش کارمزد به سالانه  ١ دهم درصد متوسط روزانه ارزش خالص داراییهای صندوق مورد تصویب قرار گرفت.