اطلاعیه در خصوص ادامه پذیره نویسی صندوق عقیق

نظر به استقبال بی سابقه سرمایه گذاران صندوق از پذیره نویسی و پر شدن سقف پذیره نویسی صندوق، در تلاشیم تا مجوز افزایش سقف پذیره نویسی را از سازمان بورس دریافت کنیم
بمحض مشخص شدن نتیجه  ؛ اطلاعات تکمیلی از طریق سایت عقیق به اطلاع می رسد.