امکان صدور واحدهای سرمایه گذاری

به اطلاع سرمایه گذاران محترم می رساند با توجه به بازگشایی نماد کلیه سهام موجود در پورتفوی صندوق صدور واحدهای سرمایه گذاری طبق روال عادی امکان پذیر می باشد.