Menu

اهداف

هدف از تشکیل صندوق، جمع‌آوری سرمایه از سرمایه‌گذاران و تشکیل سبدی از دارایی‌ها و مدیریت این سبد است؛ با توجه به پذیرش ریسک موردقبول، تلاش مي‌شود، بیشترین بازدهی ممکن نصیب سرمایه‌گذاران گردد. انباشته‌شدن سرمایه در صندوق، مزیت‌های متعددی نسبت به سرمایه‌گذاری انفرادي سرمایه‌گذاران دارد: اولاً هزینة بکارگیری نیروهای متخصص، گردآوري و تحليل اطلاعات و گزينش سبد بهينة اوراق بهادار بین همة سرمایه‌گذاران تقسيم مي‌شود و سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار کاهش می‌یابد. ثانياً، صندوق از جانب سرمایه‌گذاران، كلية حقوق اجرايي مربوط به صندوق از قبيل دريافت سود سهام و كوپن اوراق بهادار را انجام مي‌دهد و در نتيجه سرانة هزینة هر سرمایه‌گذ‌ار برای انجام سرمايه‌گذاري کاهش می‌یابد. ثالثا،ً امکان سرمایه‌گذاری مناسب و متنوع‌تر دارایی‌ها فراهم شده و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذ‌اری کاهش می‌یابد.

الزامات سرمایه گذاری

این صندوق از نوع صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهام است و اکثر وجوه خود را صرف خرید سهام و حق‌تقدم خرید سهام می‌کند. از ابتدای ماه سوم فعالیت تا ٦٠ روز مانده به پایان دوره فعالیت صندوق، نصاب‌های زیر براساس ارزش روز دارایی‌های صندوق رعایت می‌شود:


حدنصاب ترکیب داراییهاي صندوقهاي سرمایه گذاري "در سهام"
ردیف موضوع سرمایه گذاري توضیحات
1 سهام، حق تقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول و دوم فرا بورس ایران و واحدهاي سرمایه گذاري "صندوقهاي سرمایه گذاري غیر از اوراق بهادار" ثبت شده نزد سازمان حداقل 70 %از کل داراییهاي صندوق
2 سهام و حق تقدم سهام منتشره از طرف یک ناشر حداکثر 5 %از اوراق منتشره ناش
3 سهام و حق تقدم سهام پذیرفته شده در بورس تهران یا بازار اول یا دوم فرا بورس ایران و قرارداد اختیار معامله همان سهام حداکثر 10 %از کل دارایی هاي صندوق
4 سهام، حقتقدم سهام و قرارداد اختیار معامله سهام طبقه بندي شده در  یک صنعت حداکثر 30 %از کل داراییهاي صندوق
5 بهادار" واحدهاي سرمایه گذاري "صندوق هاي سرمایه گذاري غیر از اوراق حداکثر 5 %از کل داراییهاي صندوق و تا سقف 30 %از تعداد واحدهاي صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران میباشد
6 حداکثر 5 %از کل داراییهاي صندوق و تا سقف 30 %از تعداد واحدهاي صندوق سرمایه پذیر که نزد سرمایه گذاران میباشد حداکثر 5 %از کل داراییهاي صندوق
7 اخذ موقعیت خرید در قرارداد اختیار معامله سهام حداکثر 5 %از ارزش روز سهام و حق تقدم سهام صندوق
8 اخذ موقعیت فروش در قرارداد اختیار معامله خرید سهام حداکثر به تعداد سهام پایه موجود در پرتفوي مجاز سرمایه گذاري صندوق در سهام
9 سرمایه گذاري در گواهی سپرده بانکی و سپرده بانکی حداکثر 15 %از کل داراییهاي صندوق

فقط یک سهم منتشره از سوی یک ناشر می تواند بدون رعایت نصاب بند ١ جدول فوق تا ١٥% از کل دارایی صندوق را تشکیل دهد

دی ان ان evoq, دات نت نیوک ,dnn
دی ان ان